Eksploatacija

Tuzla Kvarc raspolaže sa geoločkim rezervama na prostoru sjevernog krekanskog sinklinorijuma tuzlanskog bazena koji ujedno predstavlja najbolji istraženi dio sa najkvalitetnijim rezervama kvarcnih pijeskova u Bosni i Hercegovini.

Eksplataciona polja kojim Rudnik raspolaže su: "Kužići", "Bukinje" i " Moluška rijeka".

Eksplataciono polje "Moluška rijeka", prostire se od Delića potoka na jugozapadu, pa preko Moluške rijeke do strelišta i potoka Paša- bunar na sjeveroistoku, u izduženom pojasu dužine oko 2400 m,a širina istraženog dijela sloja kreće se od 100-200 m, i zauzima površinu od oko 50 hektara. Pravac pružanja je SZ-JI, sa padom u pravcu JZ, pod uglom od 50° do 88°. Debljina sloja pijeska iznosi od 11 do 130 m.
Ležište je podijeljeno na dva odvojena dijela i to: veće "zapadno" i manje"istočno" ležište.
Utvrđene geološke bilansne rezerve kvarcnog pijeska A,B,C J, kategorije iznose: 4587206 tona, od čega A=321 206 tona, B=2 533 000 tona, Cl =1 732000 tona.

Eksploataciono polje "Bukinje" prostire se od potoka "Joševice" na sjeverozapadu, do potoka "Jezera", na jugo-istoku, u dužini oko 1100 m, širina istraženog dijela sloja kreće se od 180-250m ( pjeskovita podloga prvog krovnog sloja), i zauzima površinu od oko 40 hektara. Pravac pružanja je SZ-JI, sa padom u pravcu SI, od 80-100 metara.

0 0