Historijat

Slika 56
Eksploatacija kvarcnog pijeska u krekanskom bazenu, datira od 1965.godine, kada je osnovan Rudnik za proizvodnju i preradu kvarcnog pijeska, koji je poslovao u sastavu "Titovi rudnici Kreka- Banovići". U to vrijeme zbog velike krize plasmana uglja, zbog njegove supstitucije drugim gorivima, aktualizirana je potreba iznalaženja drugih privrednih aktivnosti na ovom lokalitetu.Tako između ostalih realizovana je ideja otvaranja fabrike gasbetona (Siporex-a), 1970 godine, koja je kao osnovnu sirovinu koristi kvarcni pijesak.

Takođe ova sirovina koristi se i za potrebe livačke industrije, građevinarstva kao i prečišćavanje vode u filterskim postrojenjima i u druge namjene. Tokom 1980 godine, iz sastava RO "Kreka",u Tuzli izdvaja se Rudnik kvarcnog pijeska i konstituiše se u OOUR-a "Tuzla-kvarc", u sastavu RO "Proizvodnja i montaža građevinskih elemenata od gas-betona "Siporex", u Tuzli, a koja posluje u okviru SOUR-a "Igmin" u Tuzli) sve do 1992. godine, kada se izdvaja u samostalno preduzeće. Sada radi pod nazivom D.O.O. "Tuzla-kvarc" Proizvodnja i prerada kvarcnog pijeska u Bukinju.

Sjedište firme je lokacijski u Bukinju na teritoriji opštine Tuzla, oko 5 km, gdje su smješteni objekti za preradu kvarcnog pijeska. Osnovna djelatnost kojom se bavi je proizvodnja i prerada kvarcnog pijeska.
0 0